Notísia foun


DILI—Eis Ministru Edukasaun iha governu dahaat, João Cáncio Freitas livre total ona husi komarka hafoin hetan kondenasaun husi Tribunál Munisipál Dili, iha tinan iha loron Kuarta 27 Jullu 2017.

Cáncio sai ona husi komarka iha loron Sesta (6/12/2019) hodi fila ona ba nia rejidénsia.

Cáncio hetan pena prizaun tinan 4 fulan 6 no selu indimizasaun ba estadu ho valor millaun $1 liu, hafoin Ministériu Públiku akuza arguidu ba krime partisipasaun ekonomia no negósiu tuir artigu 299 kodigu penal TL, tanba faktus husi hotu provadu katak arguidu partisipa direita ba kazu projetu TV edukasaun.

TUir fonte kredivel husi prizaun haktuir, durante iha komarka, Cáncio hatudu hahalok di’ak tebes. (cao)

Please follow and like us:

NOTÍSIA FOUN

Site Statistics

  • Users online: 0 
  • Visitors today : 171
  • Page views today : 194
  • Total visitors : 238,361
  • Total page view: 344,315